Rekonstrukce kostela Panny Marie Nanebevzaté v Plasích

Cíl

Zachování kulturně historického dědictví objektu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích formou rekonstrukce.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který je součástí komplexu národní kulturní památky kláštera Plasy. Kostel patří mezi nejstarší budovy celého komplexu a nachází se v téměř havarijním stavu. Románský portál, jenž je v současnosti zakrytý barokní nástavbou, představuje architektonický unikát celoevropského měřítka. Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. V rámci projektu dojde k rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost. Vše přispěje ke zvýšení atraktivity této památky a tím i ke zvýšení cestovního ruchu.

Největší náklady budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády. U severní obvodové zdi dojde ke snížení terénu a odvodu dešťové vody od stavby, což bude mít za následek snížení vlhkosti ve zdivu, ale také v celém interiéru kostela. V rámci oprav fasády bude staticky zajištěn významný románský portál. V interiéru kostela budou dodělány vnitřní omítky, instalováno vnitřní osvětlení. Restaurováno bude všech pět oltářů, kazatelna, obrazy a další mobiliář. Za sakristií vznikne nová expozice, která přiblíží návštěvníkům stavební podobu kostela v jednotlivých historických obdobích.

Celkové náklady na opravu kostela představují částku 70 mil. Kč. Výše dotace IROP činí 95 %. Přičemž skutečná spoluúčast zahrnující i nezbytné, ale z hlediska projektu neuznatelné výdaje, je předpokládána ve výši 7 mil. Kč. Projekt finančně podporuje také Plzeňský kraj a město Plasy. Na opravu může přispět kdokoliv. Jakýkoliv finanční obnos pomůže k úspěšnému dokončení projektu. Více informací k tomu, jak pomoci, naleznete ZDE.

Jaké práce již byly provedeny?

24. května 2019 byl po 343 letech restaurátory Janem Bradnou a Tomášem Váňou odhalen tympanon románského portálu v západním průčelí kostela. Tato mimořádná událost souvisí s restaurátorskou obnovou raně barokního portálu, který byl v roce 1666 vložen do monumentálního portálu románského, v podstatě jako do montážního otvoru. Současně bude zajištěna konzervace románského portálu a jeho nezbytná statická sanace. Práce probíhají v souvislosti s dokončením oprav fasád a restaurováním mobiliáře kostela. (Více ZDE)

V restaurátorských ateliérech probíhá u odvezeného mobiliáře restaurátorských průzkum, na základě kterého bude stanoven postup restaurování. V zimních obdobních probíhají stavební práce v interiéru kostela.

Následovat budou práce na exteriéru, přičemž nejvýraznější změna bude vidět na fasádě kostela.

Město Plasy poskytlo dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Také děkujeme všem ostatním dárcům.