Právě si prohlížíte Vzpomínka na naše zemřelé – domácí bohoslužba

Vzpomínka na naše zemřelé – domácí bohoslužba

  • Rubriky příspěvkuInformace

Kompletní domácí bohoslužbu ke stažení najdete ZDE

ÚVOD

Tuto domácí modlitbu se můžeme modlit sami nebo v rodinném kruhu.

Bylo by dobré si předem připravit stůl, ke kterému si sedneme nebo kolem kterého se jako rodina setkáme. Zapalme si svíčku a, pokud je to možné, položme na stůl několik fotografií svých blízkých, kteří nás už předešli do plnosti života. Připravme si také několik malých lístků papíru a tužku.

Na úvod uděláme společné znamení kříže stejně jako při bohoslužbě v kostele.

1.:Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

ostatní: Amen.

1.: Bůh života a Otec našeho Pána, Ježíše Krista, Vzkříšený Pán, který jediný je nadějí světa, a Duch svatý, který nám dává nikdy nekončící život, ať nás v síle modlitby sjednotí s ostatními, kteří se dnes modlí spolu s námi, i s těmi, kteří se už ve slávě a v plnosti účastní liturgie života v nebi.

ostatní: Požehnaný jsi, Bože, navěky.

CHVÁLA

1.: Dnes si celá církev připomíná památku všech zemřelých. Modlitba za zemřelé patří k té nejstarší křesťanské tradici vůbec. I my se dnes chceme připojit k tomuto modlitebnímu proudu, který skrze lásku dokáže překročit i samotnou hranici smrti. Můžeme tak právě teď zakusit jednotu společenství mezi námi putujícími po této zemi a našimi blízkými, kteří svou pozemskou pouť už ukončili.

Svou modlitbu zahájíme vzýváním Boha, který není Bohem mrtvých, ale živých (Lk 20,38).

1.:Chvála tobě, Bože, milosrdný Otče; tebe hledáme a nacházíme ve víře, tebe odkrýváme ve všem stvoření, v modlitbě nám dáváš zaslechnout svůj hlas. Chceme se teď jako tví synové a dcery vrhnout do tvé náruče a nechat se tebou milovat láskou, která překonala i smrt.

ostatní: Chvála a sláva tobě, Otče, navěky!

1.:Chvála tobě, náš Pane a bratře, Ježíši Kriste; ty k nám promlouváš svým slovem, dotýkáš se nás ve svátostech a dáváš se nám poznat v každém člověku, kterého nám posíláš na cestu. Prosíme tě, abys nás teď znovu naplnil svým novým životem, ve kterém už zakoušíme slávu vzkříšení.

ostatní: Chvála a sláva tobě, Pane, navěky!

1.:Chvála tobě, Duchu svatý, Lásko Boží Lásky a Přímluvce náš; v tobě máme podíl na lásce mezi Otcem a Synem, a tak i my můžeme milovat Boha celým srdcem, celou myslí, celou silou a bližního jako sebe sama. Prosíme tě, uveď nás do společenství církve na zemi i na nebi.

ostatní: Chvála a sláva tobě, Duchu, navěky!

BOHOSLUŽBA SLOVA

Čtení – Řím 8,14-23

Bratři a sestry! Všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Nyní můžeme nechat chvíli ticha na doznění Božího slova.

Jako odpověď na Boží slovo se teď můžeme společně pomodlit žalm 42:

Žalm 42

Jako laň prahne po vodách bystřin,

tak prahne má duše po tobě, Bože!

Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:

kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci,

když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká:

jak jsem putovával v zástupu,

jak jsem je vodíval k Božímu domu

s hlasitým jásotem a chvalozpěvem ve svátečním průvodu.

Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit,

svého spasitele a svého Boha.

Rmoutím se uvnitř v duši,

proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.

Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů,

celé tvé příboje a vlny se přese mě převalily.

Za dne ať Hospodin dává svou milost,

za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.

Říkám Bohu: Má skálo, proč na mě zapomínáš?

Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?

Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci,

když den co den mi říkají: „Kde je tvůj Bůh?“

Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?

Doufej v Boha, zase ho budu chválit,

svého spasitele a svého Boha!

Můžeme nahlas zopakovat slova nebo verše, které se nás nejvíce dotkly.

Modlitba za naše zemřelé

Kolem hořící svíčky si na stole rozložíme připravené fotografie. Jména těch z našich blízkých zemřelých (příbuzných, přátel, důležitých lidí v životě…), jejichž fotografie nemáme, napíšeme na lístky papíru a přidáme na stůl k fotkám. Pak si buď sami, nebo spolu s rodinou můžeme při pohledu na fotky nebo jména svých blízkých v duchu nebo nahlas připomenout, co pro nás znamenají. Stačí vyslovit slovo, které nás spontánně napadne, nebo konkrétní příhodu, vzpomínku.

Na závěr se můžeme pomodlit „děkovnou litanii“ za všechny, kteří pro nás byli a zůstávají v našich životech důležití.

– Pane, děkuji ti / děkujeme ti za naši babičku. Za to, jak se o nás starala, a taky za výborný koláče, který nám nosila.

– Pane, děkuji ti /děkujeme ti za našeho souseda. Za to, jak kolem sebe dokázal šířit radost a naději.

MODLITBA OTČE NÁŠ

Pokud je nás kolem stolu víc, můžeme se vzít za ruce. Pokud jsme sami, vezmeme do rukou svíčku a s pohledem na naše blízké se modlíme:

všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA A POŽEHNÁNÍ

všichni: Bože života, velký a mocný v lásce a milosrdenství, se synovskou důvěrou tě žádáme: rozpomeň se na všechny naše blízké, které jsi ve křtu zrodil k novému životu, ale i na ty, kteří tě za svého života nepoznali. Tys každého povolal k tomu, aby žil a došel do plnosti života v tvém království. Vzpomeň na všechny, kteří skončili své pozemské putování a předstoupili před tebe se vším dobrým i zlým, co na tomto světě prožili. Ať mohou ve světle vzkříšení tvého Syna spatřit tvou milosrdnou a odpouštějící tvář. Vyjdi jim naproti a sevři je do své náruče milujícího Otce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

všichni: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Dobrořečme Pánu.

ostatní: Bohu díky.