Právě si prohlížíte Velikonoce v obýváku – Neděle vzkříšení

Velikonoce v obýváku – Neděle vzkříšení

Úvod do dnešní liturgie

Manuál k liturgii v obýváku ke stažení zde!

ÚVOD

Tuto domácí modlitbu se můžeme modlit sami nebo v rodinném kruhu.

Naše dnešní „obýváková liturgie“ bude trochu jiná než všechny předcházející… Bude součástí velikonočního jídla… nebo spíš jídlo samo bude modlitbou. Zkušenost vzkříšení je totiž zkušeností společného stolování s Kristem a církev se rodí při jídle, rodí se ze společného jídla, dokonce se rodí z „jezení Kristova těla“. Ale jako vždy by bylo nejprve dobré poslechnout si podcast (namluvené slovo), které nás do dnešní modlitby uvádí.

Nejvhodnější by bylo spojit dnešní modlitbu s vaším hlavním velikonočním jídlem – tedy s obědem nebo večeří – podle toho, které z nich bude tou „velkou“ oslavou. Na stůl prostřete ten nejlepší ubrus (Pozor! Platí to i tehdy, pokud budete slavit sami!), vyndejte sváteční nádobí a příbory, nachystejte alespoň čtyři chody a především něco dobrého k přiťuknutí. Zapalte svíčku a… pojďme na to!

Na úvod by se dnes slušelo zazpívat pořádné aleluja! Proto buď zkuste nějakou čtyřstovku z kancionálu (kde ovšem na zvučné a radostné aleluja narazíte bohužel jen stěží…), anebo si, pokud jste technicky vybaveni, poslechněte aleluja, které je součástí úvodního slova. Můžete se také jen pomodlit následující antifonu:

všichni: „Aleluja! Bůh třetího dne vzkřísil Ježíše z mrtvých a dal mu, aby se viditelně ukázal těm, které předem vyvolil za svědky a kteří s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Aleluja!“

Potom uděláme společně znamení kříže stejně jako při bohoslužbě v kostele.

1.:Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

ostatní: Amen.

1.: Otec dnes vzkřísil svého Syna z mrtvých! On je tak pro nás už jednou provždy Živým, Vzkříšeným! Život přemohl smrt, Láska přemohla hřích, Milosrdenství zvítězilo nad trestem. Mocí Ducha svatého se člověk v Kristu znovu stává synem a dostává účast a podíl na Ježíšově vzkříšeném životě. Hrob je prázdný! Smrti, kde je tvůj bodec? Kde je tvoje vítězství?

ostatní: Chvála tobě, Bože, navěky.

BOHOSLUŽBA SLOVA

Jeden ze stolovníků přečte čtení, které dnes obvykle v liturgii slýcháváme.

Čtení ze Skutků apoštolů

1.: Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

ostatní: Pán vstal z mrtvých, aleluja!

MODLITBA PŘED JÍDLEM

Teď se společně pomodlíme modlitbu před jídlem.

všichni: Dobrotivý Otče, prameni vší milosti, tys nás skrze vzkříšení svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, převedl ze smrti do života. Prosíme tě, požehnej nás i jídlo, které budeme nyní sdílet, a dej, ať slovy i skutky svědčíme o radosti a pokoji vzešlých z tvého vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

PŘÍPITEK

Chopíme se skleniček, frťanů a panáků, naplníme je tím nejlepším, co doma máme (pro děti doporučujeme rychlé špunty nebo maximálně „řezanou“, tedy čtyřicetiprocentní slivovici 😊) a pozdvihneme. Jeden po druhém vyjádříme v krátkosti svými slovy radost z dnešního dne a přiťukneme si:

všichni: „Na život ze Vzkříšení! Aleluja!“

Jelikož si dnes nesmí nikdo připíjet sám, prosíme naše farníky, kteří jsou doma sami, aby nám právě teď zavolali a my si s nimi moc rádi přiťukneme společně!

HODOVÁNÍ

Hlavní část modlitby je zcela ponechána na vaší svobodě Božích synů a dcer!

MODLITBA OTČE NÁŠ

Na závěr jídla se společně pomodlete modlitbu Páně.

všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA A POŽEHNÁNÍ

všichni: Chválíme tě, milosrdný Otče, za všechno, co od tebe máme: za život, domov, za naše rodiny, za blízké lidi a přátele, za naše farní společenství, osobní dary a talenty, kterými každého z nás zahrnuješ. Chválíme tě za to, že dnes můžeme znovu a znovu zpívat radostné a slavné aleluja, za to, že hrob je prázdný, a my se už nemusíme bát. Dej nám, prosíme, odvahu a moudrost, abychom o radosti a naději velikonočního rána dokázali svými slovy i skutky každodenně svědčit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

všichni: Na přímluvu Panny Marie, Matky Vzkříšeného, nám, Bože, uděl své požehnání, veď nás po svých cestách a naplňuj naše srdce svou láskou a pokojem.

1.: Dobrořečme Pánu.

ostatní: Bohu díky.

Bohoslužbu můžeme zakončit písničkou Raduj se, Královno nebeská.