Prohlášení biskupa Tomáše

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

POZOR! Všechny veřejné bohoslužby, výuka náboženství, křížové cesty a jiné společné programy farnosti se do odvolání ruší – viz prohlášení biskupa Tomáše! Budeme vás informovat o různých možnostech, na kterých teď intenzivně pracujeme.

Milé sestry a milí bratři,

v návaznosti na vládní vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru a také na prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. 3. 2020 bych rád upřesnil některé praktické kroky pro naši plzeňskou diecézi.

Po dobu nouzového stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní akce na území naší diecéze.

Pro všechny věřící uděluji dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání).

Kněží budou sloužit mše svaté bez účasti lidu.

Podle možností jednotlivých farností ať je v určitou dobu otevřen kostel pro osobní modlitbu, zvláště v neděli. Prosím o ochotnou spolupráci laiků na zabezpečení kostela.

Udílení svátostí, zvláště svátosti smíření a přijímání eucharistie, ať je nabídnuto jednotlivě a po domluvě. Do této služby ať se zapojí akolyté i mimořádní služebníci pro přinášení eucharistie.

Pro malé skupinky věřících je možné sloužit mši svatou v kostele, na faře či v rodině, ale vždy po domluvě a neveřejně.

Výjimkou jsou pohřební obřady, kde je dovolený veřejný obřad za účasti více než 30 osob.

Informace k prožívání Svatého týdne, který také časové spadá do těchto opatření, vám sdělím později.

Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem.

Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

Sestry a bratři, modlím se za Vás a žehnám Vám!

biskup Tomáš

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-slovo-biskupa-tomase-k-nouzovemu-stavu